BIBLIOTHEEK

De WTKG beheert al kort na de oprichting in 1963 een eigen bibliotheek, die nu is ondergebracht in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Met de jaren heeft deze zich ontwikkeld tot een omvangrijke verzameling met een totale schaplengte van circa dertig meter. De inhoud bestaat met name uit periodieken: tijdschriften en onregelmatige uitgaven van instituten, zoals proefschriften en onderzoeksverslagen. Een klein deel wordt gevuld met boeken, kaarten en separaten. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de geografische herkomst, beschrijvingen van allerlei uithoeken van de aarde zijn hier te vinden. Het streven om de collectie te beperken tot de geologische literatuur is grotendeels nagekomen, maar blijft niet beperkt tot het Tertiair en het Kwartair.

CATALOGUS VAN DE BIBLIOTHEEK

De digitale ontsluiting van de bibliotheek is niet meer actueel. Er is in de tweede helft van de jaren 90 een digitaal bestand opgesteld dat een deel van de bibliotheek ontsluit. De vorige 'Catalogus van de bibliotheek dateert van 1974 en is opgesteld door A.W. Janssen. Van computers was toen nog geen sprake, het was een gestencilde oplage.

De catalogus kan worden gedownload. Voor gebruik moet het worden uitgepakt met een unzipper, bijvoorbeeld Winzip. Deze versie van de catalogus is op 5 januari 2014 beschikbaar gesteld.

In de catalogus is opgenomen:

  • een Inleiding (inhoud en systematiek);
  • het reglement van de bibliotheek (inmiddels vervangen door de op de website opgenomen versie);
  • een inventaris van aanwezige kaarten;
  • een opsomming van de aanwezige boeken, tijdschriften, en separata ( losse publicaties gerangschikt naar auteur);

 

REGLEMENT VAN DE BIBLIOTHEEK (vanaf 1 september 2022)

  1. De bibliotheek van de WTKG wordt beheer door de penningmeester, en is bereikbaar via penningmeester @ wtkg.org
  2. Het raadplegen van de bibliotheek staat open voor leden van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie en voor medewerkers van het NMR.
  3. De bibliotheek kan bezocht worden tijdens de bijeenkomsten van de vereniging in het Natuurhistorisch Museum, en na overleg (per e-mail) met de beheerder en het NMR. Raadplegen van boeken en publicaties is dan mogelijk, waarbij in beperkte aantallen kopieën gemaakt kunnen worden, of een tekst gescand / gefotografeerd kan worden (mits niet auteursrechtelijk beschermd)
  4. Verzoeken tot lening kunnen per e-mail gedaan worden bij de beheerder. Deze beziet de aanvraag en overlegt met aanvrager over de wijze waarop de aanvrager het gevraagde in lening kan krijgen en voor welke termijn.
  5. De lener is aansprakelijk voor zoekraken of beschadiging van het geleende. De lener dient in voorkomende gevallen de kosten van reparatie of vervanging van het geleende tot tevredenheid van de beheerder voldoen. In de geleende publicaties mogen geen aantekeningen worden gemaakt.
  6. Van werken, waarvan de staat naar oordeel van de bibliothecaris uitlening niet toelaat kan de bibliothecaris uitlening weigeren. Van zulke werken kunnen wel fotokopieën of scans verkregen worden.